Оферта - Самоков

  • 2023-03-07
  • Автор: Централен съвет

  У С Л О В И Я  ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА  П Р О В Е Ж Д А Н Е   Н А 

  Т Ъ Р Г

   

  Относно:  Оферта за наем на помещение,  клуб-ресторант „Езерото“ намиращо се в гр. Самоков, ул. „Софийско шосе“ № 5, собственост  на  „СОСЗ Р”

   

   

  1. Кратко описание на актуалното състояние на обекта.

  2. Инвестиционни намерения – създава се  обект, център  с предназначение за използване като ..........................................................................................

  3. Необходими ремонти – описание.- боядисване, дограма, ВиК, електро, противопожарна инсталация, охранителна  система, видеонаблюдение и други необходими  актуални подобрения.

  4. Размер на инвестиция за ремонт – по изготвено предложение на инвеститора   и съгласувано  със “С О С З Р”.

  5. Размер на инвестиция за оборудване и обзавеждане. Необходима за дейността.на проекта /  необходима е за  обща информация на проекта.

  6. Взаимоотношения със “ С О С З Р” договор  за  наем, който се актуализира всяка година  с годишния процент на инфлация.

  7. Клаузи на договора  -  срок, опция за продължаване, регистрация в община, нотариална  заверка, няма право да се преотдава или за съвместна дейност с трети лица. Строителните ремонти и подобрения остават за “С О С З Р “ след приключване на договора. Консумативните и други задължителни разходи / застраховки пожар, данъци, общински такси смет, ремонти / са за сметка на наемателя. Опции за безвъзмездно или преференциално целево ползване от  СОСЗР при необходимост. Партидите за ток и ВиК се прехвърлят на името на наемателят.

  8. Цена  на наема  в евро от – до /  в зависимост от срока  за погасяване на инвестицията по т.4. Гратисен срок от 6 мес. за ремонтни дейности. След погасяване на инвестицията от наемателят по т.4 стойността на наема се актуализира.

  9. Текущите ремонти са за сметка  на Наемателят.  

  10. Паричен депозит  за  месечният наем по сметка “ С О С З Р “

   

  Срок за подаване на документи в деловодството на Съюза: гр. София-1000, пл. Възраждане, ул. „Христо Ботев“ № 48 – втори етаж – до 27.03.2023г.вкл.

  Работно време 09.00- 13.00 часа всеки работен ден.