Обръщение от членовете на ЦС от заседанието на 30.11.2022г.

  • 2022-12-01
  • Автор: Централен съвет

  ОБРЪЩЕНИЕ

   

  От членовете на ЦС на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва участвали в заседанието на ЦС на 30 ноември 2022г.

            Уважаеми дами и господа,

          Настоящата международна обстановка се характеризира с нарастваща нестабилност, допринасяща за противопоставяне и създаване на конфликтни ситуации във взаимоотношенията между държавите, политическите, икономическите структури и религиозни общества. Резултатите са – увеличаване кризите в световната икономика, разрастването на тероризма и радикалния екстремизъм. Всички тези съзнателно генерирани проблеми в развитието на обществата, са продукт, че съществуващите обществени отношения са преминали предела на цивилизационната адекватност. Кризите, икономическите процеси, военните конфликти са в основата на новите геополитически и геостратегически процеси. Необходимо е да се намери основа за обединяване на всички реални здрави сили и формации, които да бъдат съюзници за съхранението на националния суверенитет, идентичност, историческа памет, хармонията във взаимоотношенията между народите. Необходимо е разумните държавници, далновидните политици, историци, учени, културни дейци и общественици да се обединят като осъзнават, че различните възгледи и цивилизационни модели на развитие не са пречка за взаимно уважение и диалог между тях и държавите. Няма критерии за истината и лъжата в общество с инфлация на ценности и безнаказаност. От столетия се налагат фалшиви и виртуални  модели на пагубни стандарти във всички сфери, като начин на живот и взаимоотношения.

             Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), като част от българското общество с доказани и емблематични личности в своето историческо присъствие в обществения живот в България, съзнава необходимостта от нови инициативи, способни да обединят всички здрави сили за единение на отечеството. Съюзът предприема инициативи за обединение на запасното войнство, което е добра възможност да се разберат на принципна основа помежду си отделните организации за съхранение на националните традиции, духовните и семейните ценности, историческата памет, език и култура. Това не е само начин за по-близко общуване, но и възможност да се търсят съвместни решения по много въпроси, свързани с националната сигурност, социалният статут на запасното войнство, духовното обновление на обществото и Съюза като част от него.

          Днес, когато влиянието на неправителствените организации „НПО” при формирането на външната и вътрешната политика, чувствително се е повишило и представителите на държавната власт все повече реагират на исканията и предложенията на гражданското общество при взимане на решения.

          Толерирането на определени „НПО” от държавната администрация, в резултат на лични взаимни отношения и интереси, са процеси с деструктивен и пагубен модел, създаващ противоречие при вземането на отговорни решения, свързани с националните интереси.

          Съюзът е най-многочислената военно-патриотична организация в България с действаща структурна мрежа от организации на централно, регионално, областно и общинско ниво в страната. Това са реални организации със своята история, авторитет и потенциал за обединение на запасното войнство. Всички опити и намерения за асимилация на Съюза са продукт на лични, корпоративни и чужди интереси за влияние и заличаване на българската историческа памет.

             Необходимо е да обединим усилията си по съдействие приемането на:

  -                    Закона за запасното войнство;

  -         Промяна на закона за военните паметници и приемането от Министерския съвет  Проекта за създаване на Обществен фонд „ Български военни и военноисторически паметници и мемориали“  - символи на държавността , националната идентичност , войнската слава, памет и единението на гражданското ни общество;

  -         С постановление на Министерския съвет СОСЗР да се обяви за национално представителна военно-патриотична организация в Република България и в чужбина.

          За да постигнем положителен резултат по приемането на предложените документи трябва да ги поставяме и при всички срещи с министъра на отбраната, неговите заместници и председателя на Комисията по отбрана и нейните членове.

          Вярваме, че ще получим от Вас позитивна реакция и подкрепа на поставените от нас значими и отговорни казуси на проблемите на Съюза. Очакваме да получим разбиране и съдействие от Парламента, Президентството, Министерски съвет, министерствата на отбраната, вътрешните работи, правосъдието, културата, финансите, политическите партии, академичната общност, Българската православна църква, военнопатриотичните и непатриотичните организации.

   

            БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

                                                                    

  От членовете на ЦС на СОСЗР