Обръщение на запасното войнство

  • 2022-08-31
  • Автор: Управителен съвет

                                              О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

   

  КЪМ  ВСИЧКИ,  КОИТО  СЕ ЧУВСТВАТ  С  БЪЛГАРСКА ИДЕНТИЧНОСТ,  КЪМ    ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ГРАЖДАНСКИТЕ,  ОБЩЕСТВЕНИ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ФОРМАЦИИ  В Р. БЪЛГАРИЯ  И  ПО  СВЕТА

   

  Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва  се  обръща към всички Вас, с убеждението и вярата, че изключително добре оценявате значението за Р. България да има реален суверенитет и идентичност, които са фактори за реализирането на нашите и вашите национални, обществени, социални и лични цели и интереси. Кризите в света и България  са елементи от протичащите процеси в света при условията на един изчерпан до сега модел  на развитие. Глобализацията е предпоставка за това развитие и размива границите между външна и вътрешна сигурност, политика деформирана от партийни интереси и неясни споразумения. По този начин се стига до игнориране на съвестта, подмяна на истината с лъжата и възползването от обществено отговорната роля, която индивида заема.Корупцията винаги намира начин да оправдае себе си.

  Грешни политики, двойни стандарти, дефицит на визионери, политици и държавници, незачитане на международния правов ред, липсата на енергийни ресурси и климатичните промени, всичко това е политическа, икономическа и социална среда, създавайки условия за генериране на кризисни ситуации и перманентни кризи с неясни решения и изход.

  България като център на балканите е предмет и цел на многозначни политически, икономически, финансови, корпоративни и религиозни интереси.   

  Прилагат се  модели  за използването  ни като инструментариум при решаването на чужди не български  приоритети и стратегически проекти.

  Отечеството ни е раздирано от политически борби, интриги,            безскрупулни прояви и желание за все повече политическа и корпоративна власт, продукт на външни интереси и корпоративни сфери на влияние и решения.

  Политическото противопоставяне, езика на омразата, демагогията и лъжата постигат успешно крайната си цел- РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ.

  Държавността във България е поставена пред изключително тежки предизвикателства.

             - Народът се ДЕМОРАЛИЗИРА – безотговорността  е в апогея си.

             - Икономиката,армията,образованието,културата,здравеопазването, се ДЕСТАБИЛИЗИРАХА – финансово, кадрово и икономически.

    - Обществото / по-голямата част от него/ живее в условията на  ДЕГРАДАЦИЯ и разруха, които не кореспондират с националните интереси  и  традиции.

            За съхранението на българската държавност, суверенитет, национална идентичност и култура е необходимо да се акцентира върху:

    1.     Запазване и съхранение на националният СУВЕРЕНИТЕТ.

    2. Запазване и съхранение на БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, РЕЛИГИОЗНА   И    ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ.

    3. Запазване и съхранение на българското нематериално културно историческо наследство.

    4.  Гарантиране боеспособността и развитието на армията  и органите за сигурност - елементи  от суверенитета и независимостта на отечеството ни  Р. БЪЛГАРИЯ.

  Съюзът, като обществена непартийна организация създадена през 1907г. е осъществявала дейности и продължава активно да работи по статуса на военнослужещите от запаса и резерва, за съхранението на историческата памет, национална идентичност и морални ценности в България.

  Вярваме, че ще получим от Вас позитивна реакция и подкрепа на поставените от  нас  значими и отговорни казуси на проблемите за бъдещето на БЪЛГАРИЯ. Ние имаме желание и готовност да работим съвместно и подкрепяме тези които реално, а не виртуално се чувстват с българска идентичност и милеят за отечеството си. Очакваме да получим разбиране и съдействие от - Парламента, президентството, министерски съвет, политическите партии, непартийните организации, академичната общност и патриотичните представители от областта на културата, изкуството и спорта.

  За решаването и развитието на визираните по-горе теми Ви  предлагаме следното:

    -  Да се приеме  ЗАКОН  ЗА  БЪЛГАРСКИЯТ  ЕЗИК – корен на българската  идентичност.

    -  Да се приеме от парламента  ЗАКОН ЗА ЗАПАСНОТО ВОЙНСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  – елемент от националната  сигурност, суверенитета и историята.

    -  С решение на министерски съвет и парламента чрез  допълнение на  нормативната база / ЗАКОН ЗА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ / да се  създаде – НАЦИОНАЛЕН  ФОНД  “ БЪЛГАРСКИ ВОЕННИ  И ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ И МЕМОРИАЛИ” - за съхранение и запазване на българската памет и история, символи на националните идеали, традиции и обединение. Националният фонд да се реализира с участието и подкрепата на министерствата на отбраната, културата, финансите, Българската православна църква, организации представляващи други вероизповедания, научни институти, историци, интелектуалци и други патриотично отговорни  формации и личности. Съюзът има готовност и потенциал да представи допълнителна информация  по направените предложения.

    -  Да  се приеме с разбиране и одобрение  от  гражданското  общество  и  политическите партии,  НАЦИОНАЛНА  ДОКТРИНА НА БЪЛГАРИЯ -  елемент  от  желанието  за национално единение.

    -  С  постановление  на  Министерски съвет ”Съюза на  офицерите и сержантите от запаса и резерва”да се признае за национална представителна  военно-патриотична  организация в  Р. България и чужбина.

   

                                                  Председател  на С О С З Р

   

                                            ген. о. з.               / п/                   Златан  Стойков