Обръщение от членовете на ръководството избрано на 10 конгрес.

  • 2022-07-06
  • Автор: Централен съвет

  О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

  от членовете на ръководството на Съюза, избрано от делегатите на Десетия конгрес на 03 – 04 юни 2022 година в гр. Ямбол

   

          Уважаеми госпожи и господа,

          На Десетия конгрес най-многочислената военно-патриотична организация в България излезе със самочувствието на обществена сила, която е длъжна да бъде значим фактор за развитието на запасното войнство и нашата родина. Имаме опита и желанието да бъдем достойни продължители на нашите предци в многовековната българска история. Основание за всичко това ни дава факта, че постигнахме сериозен напредък в обединението на запасното войнство. Твърдо сме убедени, че изпълнението на тази мисия трябва да продължи  и занапред. Ако всички, отдали най-хубавите години от живота си за сигурността и отбраната на страната, сме заедно, ще бъде добре не само за членовете на запасното войнство, но и за България. Именно затова призоваваме за обединение всички наши колеги от резерва и запаса.

          От трибуната на конгреса прозвучаха много въпроси и призиви. Общо е мнението, че държавата трябва да проявява по-голямо внимание към социалните и здравните проблеми на запасното войнство. Тежестите на военната професия дават своя неблагоприятен ефект с напредването на възрастта, което не бива да се подценява.

          Приетите с пълно болшинство „Основни насоки  и Програма за развитие на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР или Съюза/ в периода 2022 г. – 2026 г.”, всичко това дава основание на ръководството да излезе пред Вас с

  О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

  да обединим всички усилия си за:

          Първо: Мобилизиране усилията на членовете на ръководствата на всички структури на Съюза и членовете на Централния, областните, регионалните и колективните съвети за осъществяване по места срещи и разговори с народните представители за оказване съдействие за приемането на Закона за запасното войнство и превръщането на СОСЗР в обединителен център на военно-патриотичните и родолюбивите организации в България. Отварянето на съюзните, регионалните и колективните структури за приемането за членове на Съюза кадрови военнослужещи от Министерствата на отбраната, вътрешните работи и от структурите по сигурността и обществения ред.

          Второ: Внасяне в Министерския съвет материалите за издаването на Постановление, с което СОСЗР да се обяви за Национално представителна военно-патриотична организация в страната и за чужбина.

          В началото на месец юли 2001 г. министърът на отбраната Бойко Ноев писмено е информирал президента на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва /СИОР/, че Съюза е национална, неполитическа организация на офицерите и сержантите от резерва и запаса в България. В нея имат право да членуват офицери и сержанти от резерва и запаса от Видовете въоръжени сили и родовете войски, включително и тези от медицинските служби, без ограничения по политически, религиозни, етнически и други признаци.

          Като има предвид горното и като отчита характера и особеностите на останалите военно-патриотични организации в България /Съюза на ветераните от войните, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и Съюза на офицерите, завършили военни училища преди установяването на тоталитарния режим в България през 1944 г./, Министерството на отбраната смята, че СОСЗР е единствената организация, която отговаря на изискванията за членство в СИОР и подкрепя молбата му за приемане. Съюзът е приет за член на СИОР през 2004 г., редовно плаща членския внос и участва в техни мероприятия. Но за съжаление това не се признава от някои служители от Министерството на отбраната и затова предлагаме да се приеме Постановление от Министерския съвет.

          Трето: Да се създаде, управлява и представлява от Министерството на отбраната и СОСЗР „Обществен фонд за опазване и съхранение на военноисторическите паметници и мемориали – символи на държавността, националната идентичност, войнската слава, памет и единението на гражданското общество.

          Четвърто: Делегатите на конгреса се обърнаха специално и към нашите държавни ръководители с апел за незабавното укрепване на Въоръжените сили и службите по сигурността и обществения ред. В условията на бързо променящата се среда на сигурност и когато се води война на няколкостотин километри от нашите граници, армията и службите трябва да бъдат първи приоритет в решенията на правителството и в законите, които се гласуват и приемат в Народното събрание. Да продължи окомплектоването  на формированията от Въоръжените сили и от структурите по сигурността  и обществения ред с добре подготвени и мотивирани военнослужещи и осигурени със съвременна екипировка, лично и колективно въоръжение, бойна, специална и транспортна техника. Да се възстанови напълно ролята им на гарант за сигурността, териториалната цялост на родината ни и благоденствието на гражданите. Само тогава ще имаме не само сигурност, но и авторитет сред партньорите  ни от НАТО и ЕС.

          Трябва правителството да предприеме срочни мерки за разрешаването на финансовите и социалните проблеми и недостигът от военнослужещи и комплектоването на формированията с модерни и съвременни средства, съвместими с тези на нашите партньори от НАТО.

          Основният ни призив е за повече мъдрост, взаимно доверие и уважение, както от нас самите, така и от тези, които ръководят държавата ни.

   

  От членовете на ръководството на Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса