До всички членове на Съюза

  • 2022-05-03
  • Автор: Централен съвет

   

  ВАЖНО!

   

  ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА

   

  Централният съвет на Сдружение „Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва“ /СОСЗР/- ЕИК 121071877 на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовното Общо събрание (Десети конгрес на СОСЗР) на 3 и 4.06. 2022 г. от 10.00 часа в зрителната зала на община Ямбол, ул.”Г.С.Раковски” № 7 при следния дневен ред:

  1. Приемане отчет на Управителния и Централния съвети за тяхната и на Съюза дейност между Деветия и Десетия конгрес

  2. Приемане отчет за дейността на Централната контролна комисия /ЦКК/ на СОСЗР.

  3. Приемане на  решение за основните насоки за развитие и Програма за дейността на Съюза.

  4. Приемане решения за изменение и допълнение в Устава на СОСЗР.

  5. Освобождаване ръководните  органи на Съюза (Централен съвет, Централна контролна комисия, Председател на Съюза, Председател на ЦКК).

  6. Избиране ръководни органи на Съюза (Централен съвет, Централна контролна комисия, Председател на Съюза, Председател на ЦКК)

  7. Разни

   

  При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание (конгресът) ще започне работа на същия ден в 11.00 ч. , на същото място и при същия дневен ред.

            От 03.05.22г. материалите за конгреса ще бъдат  в офиса на СОСЗР в гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 48

   

   

  29.04.2022г.             ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОСЗР

  гр. София