Обединението даде разултат

  • 2021-10-01
  • Автор: Спирдон Спирдонов

                                             

  Обединението на запасното войнство даде своя резултат

   

               Включването на военно-патриотични организации, като колективни членове на СОСЗР, правят безпредметно провеждането на Национален обединителен конгрес.      

             Приета бе декларация до президента, премиера и министъра на отбраната, в която председателите на военно-патриотичните организации, участващи в този процес, изразяват желанието си Министерският съвет да обяви СОСЗР за национално-представителна организация на запасното войнство.

  Спирдон Спирдонов

              Инициираният на Деветия конгрес на СОСЗР процес на обединение на запасното войнство и неговите организации вече даде своя резултат. Днес на заседание на Координационния съвет на запасното войнство (КСЗВ) бе отчетено, че е налице значително увеличаване на колективните членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) с перспектива скоро броят им да нарасне с приемането на НСКЗВ „За честта на пагона“, СБНСК „4 май“ и още няколко. Направен бе изводът, че естественият ход на това единение изключва необходимостта от провеждане на Национален обединителен конгрес на запасното войнство, който се предвиждаше за 26 ноември т.г. На този етап 18 организации стоят зад това решение. Посочено бе също, че Съюзът на ветераните от войните на България и Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите поради естеството на организациите не могат да станат колективни членове на СОСЗР, но подкрепят това обединение на запасното войнство и ще продължават да работят заедно, както досега.

  Приети бяха две декларации. Едната е до председателите на сдружения, които до този момент не са подписали споразумението за обединение, която публикуваме отделно. Втората е до президента, премиера и министъра на отбраната, в която председателите на военно-патриотичните организации, участващи в заседанието, изразяват желанието си Министерският съвет да обяви СОСЗР за национално-представителна организация на запасното войнство.

  ***

   

  До председателите на сдружения, неподписали споразумението за обединението

  ДЕКЛАРАЦИЯ

          Уважаеми г-да председатели,

          На 30 септември 2021г. се състоя разширено заключително заседание на Инициативния комитет за подготовка и провеждане на Обединителен конгрес на военнородолюбивите организации, избран от 18-те най-големи организации подписали споразумението за обединение, на което присъстваха и председателите на всички организации, подписали споразумението за обединение. В хода на разискванията се установи, че до провеждането на планирания обединителен конгрес, СОСЗР заедно с колективните си членове и тези, които ще бъдат приети през м.октомври ще обединява над 35 хиляди души, предимно офицери и сержанти, което представлява преобладаващата част от организираното запасно войнство. Останалата част, около няколко хиляди души офицери и сержанти, е в организации, неподписали споразумението, които до настоящия момент не са обявили своите намерения за участие в обединителния конгрес и не са подписали споразумението по различни причини. Отчита се, че обединителният процес е почти завършил и СОСЗР е това обединително звено, което да представлява организираното запасно войнство и който следва да се реорганизира на следващия му редовен конгрес така, че да изпълни споразумението за обединение.

             Поради факта, че по-голямата част от организираното запасно войнство е в състава на организации, членки на СОСЗР, в това число и най-големите по състав организации, заседанието счита че е наложително Инициативният комитет да се обърне за последен път  към Вас, председателите на организации от сферата на сигурността и отбраната, неподписали споразумението за обединение да заявите Вашето решение дали ще участвате ли в процеса на обединение на военно-родолюбивите организации, да подпишете споразумението за обединение или категорично да заявите, че се отказвате от участие. В случай, че до 15 октомври 2021 г.в Инициативния комитет не постъпят вашите предложение и решения за участие и не желаете да подпишете споразумението за обединение, със съгласието на всички организации подписали споразумението  инициативният комитет ще обяви, че:

  -        процесът на обединение е завършил на този етап;

  -        Обединителен конгрес няма да бъде проведен на 26 ноември;

  -        СОСЗР е обединеният съюз на запасното войнство

  и ще оповести всички институции за това свое решение и ще обяви в общественото пространство кои организации не желаят обединението на запасното войнство.

  С уважение и от името на 18-те организации, участавли в заседанието и подписали споразумението за обединение

  о.з генерал Златан Стойков, председател на Инициативния комитет   

  30 септември 2021г.

  София