Вдигат тавана на дохода за ползване на социалните кухни към МО

  • 2019-08-23
  • Автор: Спирдон Спирдонов

  Вдигат тавана на дохода за ползване на социалните кухни към МО

  23.08.2019 г. Вдигат тавана на дохода за ползване на социалните кухни към МО

   Променят Наредба  № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната.

  Спирдон Спирдонов

  От 370 лв. до минималната работна заплата се вдига изискването за месечен доход от тези, които имат право да ползват социалните кухни към МО. Това става ясно от проекта на промените на Наредба  № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната, които са в процес на обществено обсъждане. Доходът се се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт – относно размера на пенсията или друг официален документ, и декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” за липса на допълнителни доходи по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, в т.ч. от наеми, лихви, възнаграждения.

  С оглед ежегодното индексиране на пенсиите, се посочва в мотивите към проекта, настоящият таван от 370 лв. крайно ограничава възможността за достъп и ползване на социалните кухни. С всяка година, поради тази причина отпадат все повече ползватели с ниски доходи. В проекта е предложено прагът за достъп до услугата да се обвърже с размера на минималния доход за страната от трудова дейност. Тази промяна не дава отражение върху бюджетната рамка, която е съобразена с конкретен, максимален капацитет на социалните кухни – 1059. В момента услугата се ползва средно от 800 лица. При повече ползватели на услугата, ще се прилага заложения ротационен принцип – на три месеца, т. е. на всяко тримесечие може да се включват нови лица в рамките на определения капацитет.

  По сега действащата наредба при  наличието на Експертно решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, няма ограничение за доходите на лицата, т. е. лице с доход от 1000 лв. попада като правоимащ на услугата – социална кухня. В тази връзка се предлага въвеждане на ограничение да не са в съжителство с други лица, способни да се грижат за тях, като последното обстоятелство се удостоверява с декларация по образец. Месечният доход на тези лица следва да е по-нисък от размера на определената минималната работна заплата за страната, увеличен с коефициент 1,2, което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт – относно размера на пенсията или друг официален документ, и съответна декларация.

  До сега социалните кухни  се създават към военни клубове и гарнизонни столове в населени места, в които ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” има свои служители, и при наличие на финансови възможности за това. В проекта се предлага от този текст да отпаднат гарнизонните  столове и той да придобие вида: „Социалните кухни към Министерството на отбраната се създават на територията на населени места, в които агенцията има свои структури и при наличието на финансови възможности за това.“

  Увеличават се и категориите правоимащи. На този етап социалните кухни към Министерството на отбраната предоставят безплатен обяд през работната седмица на ветерани от войните; военноинвалиди; военнопострадали и пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. В резултат на последните промени на Закона за отбраната и въоръжените сили към тях се прибавят „български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.“

  С друга промяна на наредбата се определя групата лица, ползващи безвъзмездния характер на създадените и реализиращи дейност във военните клубове школи, състави и клубове по интереси, като функция на Агенцията по културно-художествената дейност. Това са пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, и членовете на техните семейства. По сега действащия текст това право имат членове на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

  Уточнява се редът за провеждане на мероприятия във военните клубове по предложение на ръководителите на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.  В срок до 5-о число на месеца, предхождащ провеждането на мероприятието, се подава писмено заявление до началника на съответния териториален отдел на агенцията, за включване в предстоящия месечен план на съответния териториален отдел.

  Направена е актуализация и редакция на текстове, с цел по-ясно и ефективно регламентиране на дейностите във военните клубове, представителните обекти на Министерство на отбраната, социалните кухни към МО и Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, предвид това че Наредба № Н-10/2011 г. не е променяна от 2014 г. Основно измененията са свързани с настъпилите структурни промени в Агенцията, наименования на дирекции и длъжности. Ограничаването на правоимащите да ползват представителните обекти на МО безвъзмездно, става ясно от проекта, е съобразно с констатациите, направени от екип на Световна банка в доклад от май 2018 г., включително определяне на цени за ползване на резиденция „Лозенец” при мероприятия на органи на централната власт, извън системата на МО, които поне да покриват оперативните разходи, генерирани за обекта.