За държавна политика към запасното воинство работи СОСЗР

  • 2019-05-30
  • Автор: полк. о.з. Спирдон Спирдонов, гл.редактор на СБВ-21

  За държавна политика към запасното воинство работи СОСЗР

  28.05.2019 г. За държавна политика към запасното воинство работи СОСЗР

   Спирдон Спирдонов

  Управителният съвет на СОСЗР прие днес Дългосрочна програма за развитие на Съюза (2019-2028 г.) Документът е разработен на основата на Стратегията за развитие на СОСЗР в същия период. Една от задачите е разработване на концепция на тема „Държавна политика към запасното воинство”, която да бъде приета от правителството. В ход е и инициативата за внасяне в Народното събрание на проект на Закон за запасното воинство. На дневен ред стои обединението на военно-патриотичните съюзи в една организация.

  Програмата е структурирана в четири основни направления: повишаване на административния капацитет на СОСЗР; подобряване на дейността по военно-патриотичното и родолюбиво възпитание на населението и подрастващите; усъвършенстване на нормативната база за подобряване на условията за живот и дейност на запасното воинство и подкрепа на мисиите на Въоръжените сили и органите за вътрешна сигурност и опазване на обществения ред. 

  Разработване на конкретни мерки за увеличаване състава на СОСЗР до 25 хиляди души и създаване на условия за чувствително представителство в Народното събрание е друг момент от програмата. Предвижда се чуствително нарастване на броя на сержантите и старшините от запаса и резерва и повишаване на престижа им в организациите по места. Продължава дейността за разширяване обхвата на колективните членове и оптималното използване на техните възможности.

  Важен момент в програмата е съвместната работа с министерствата на образованието, отбраната, вътрешните работи и спорта, училищните настоятелства и директорите на училищата  за военно-патиротичното възпитание, развитие на военно-приложните спортове и началната военна подготовка на учениците и младежите. В този аспект се планира разработване и предоставяне на министерствата на отбраната и образованието на визия за реализиране на идеята на военно обучение в средното училище. ЦС на СОСЗР ще приеме програма за съвместна работа с дирекциите „Образование и младежки дейности” на общините по военно-патиротичното и родолюбивото възпитание на учащата се младеж.

  Продължават усилията за преизчисляване и премахване на т. нар. таван на песиите. Планира се разширяване на мрежата от военни клубове и социални домове под патронажа на СОСЗР.

  За подкрепа на Въоръжените сили и органите за сигурност ще бъде учредена Обществена академия към ЦС на СОСЗР по въпросите на отбраната и сигурността. Планира се оказване на помощ на институциите за набиране на кандидати за военна служба и за участие в курсове за подготовка и преподготовка. Ще бъде направено обществено проучване за нагласите в обществото във връзка с въвеждането на доброволната военна служба.

  Развръщане на структури във всички областни центрове, общини и райони на столицата и големите административни центрове, увеличаване и подмладяване на членската маса и превръщането му в незаобиколим фактор на национално, регионално и местно ниво е една от крайните цели на програмата. Другите са свързани с постигане прелом в дейността по военно-патриотичното и родолюбиво възпитание на населението и подрастващите за превръщането им в сигурна опора и резерв на въоръжените сили и органите по сигурността в критични ситуации; повишаване социалния статус на запасните и резервистите и създаване на силна обществена подкрепа на мисията на въоръжените сили и органите по сигурността, както и подпомагане на силовите структури за преодоляване на стоящите пред тях проблеми.

  На следващото заседание на ЦС на СОСЗР ще предложена за приемане Комуникационна стратегия на Съюза. Тогава ще бъде гласувано предложението за нови почетни членове на СОСЗР. Става дума за Божидар Джелебов – главен директор на ДП „ТСВ”, проф. д-р инж. Даниела Тодорова – ректор на ВТУ „Тодор Каблешков” и проф. д-р Георги Начев – изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Екатерина”.

  Управителният съвет обсъди подготовката на Втория национален събор на запасното войнство, който ще се проведе на 13, 14 и 15 септември в Казанлък и местността „Крънска кория” край града. За председател на Организационния комитет бе избран заместник-председателят на СОСЗР генерал-майор от запаса Васил Върбанов. Той даде информация и за конференцията, която ще се проведе на 13 септември. Темата й ще бъде  свързана с провеждащия се Стратегически преглед на националната сигурност, в т.ч. и на отбраната.