Конференция „Ролята на доброволната служба в армията и службата в резерва и запаса за укрепване на отбраната и сигурността на страната“, Казанлък, 14.IX.2018 год.

  • 2018-09-19
  • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

  В деня преди първия национален събор на запасното войнство, на 14.09.2018 год. от 11 часа, в Музея на розата в гр. Казанлък, се проведе пресконференция на ръководството на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва с журналисти – главно от местни медии. Ген.о.з. Златан Стойков, председател на СОСЗР, представи пред медии програмата на събора. Той се обяви за най-скорошно приемане на Закон за запасното войнство, какъвто България няма. Наред със СОСЗР у нас има над 40 сродни военно-патриотични организации. „Ние работим за това да имаме съвместна дейност, а впоследствие и да се обединим", каза още ген. о.з. Златан Стойков.  В залата за пресконференции в "Музея на розата"

  В същия ден от 13 часа в Дома на културата „Арсенал“ в гр. Казанлък се състоя конференция на тема „Ролята на доброволната служба в армията и службата в резерва и запаса за укрепване на отбраната и сигурността на страната“, организирана съвместно от СОСЗР, ВА „Г.С. Раковски“ и ЦВО. Интересът към конференцията бе голям – в залата имаше над 150 човека, бяха изнесени 7 доклада и много изказвания. От името на Президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Румен Радев приветствие поднесе неговият съветник полк. о.з. Илия Милушев. От него бе посочено, че идеята за доброволната служба придобива все по-голяма популярност сред обществото. На конференцията присъстваха вицепремиерът и министър на отбраната г-н Красимир Каракачанов, началникът на Военна академия „Г.С. Раковски“ ген.майор Груди Ангелов, директорът на дирекция „Социална политика“ на МО Иво Антонов, председателят на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ ст.лейт. о.з. Атанас Илев, к.д.п., акад. Стефан Воденичаров, председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите мл.лейт. о.з. Петър Велчев, заместник-председателят на Съюза на ветераните от войните полк. о.з. Петър Пандурски, председателят на КООСО полк. о.з. Иван Иванов, военнослужещи от гарнизона и др.  Конференцията се открива от полк. о.з. Чавдар Петров. Ген.  о.з. Златан Стойков чете встъпителното слово.

  С доклада си „Средата за сигурност в регионален и глобален мащаб“ бр. ген. о.р. Елислав Иванов от Военната академия акцентира върху рисковете на съвременната среда на сигурност. Доц. Румен Николов от Военна академия „Г.С. Раковски” излезе с доклад „Ролята на доброволната служба в армията и службата в резерва и запаса за укрепване на отбраната и сигурността на страната в исторически план“. Докладът на началника на ЦВО полк. Георги Петков бе на тема „Състояние на доброволната служба, военната подготовка и службата в резерва и запаса за укрепване на отбраната и сигурността на страната”. С доклад „Визия за развитие на службата в армията, резерва и запаса“ излезе полк. Милен Илиев от дирекция „Човешки ресурси“, МО.  Проф. д-р Владко Иванов от Академията на МВР изнесе доклад „Доброволната служба и ролята на запаса и резерва за защита на българските граници“. Полк. о.з. Пламен Халачев от ЦИПСО изнесе добре онагледен доклад „Социална политика и реинтеграция на военнослужещите в обществото“. Полк. о.з. д-р Стоян Стаматов от ВА „Г.С. Раковски“ изнесе доклада „Междусъюзнически организации в подкрепа  на силите от резерва в НАТО“.  Приветствие от името на Президента чете съветникът му полк. о.з. Илия Милушев. В залата...

  Председателят на СОСЗР ген. о.з. Златан Стойков изрази в своето изказване подкрепа на провеждането на Стратегически преглед на сигурността и отбраната и Стратегически преглед на отбраната, като негова неотменима част. Той предложи да се разработи и приеме от парламента „Дългосрочен план за развитието на Въоръжените сили на Република България – 2032”, който да стартира с изпълнението на Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 год. Подчертано бе, че той трябва да бъде задължително приет от 240-те народни представители и осигурен със законова защита от всякакви субективни и политически промени, а всички правителства да ги изпълняват и надграждат. Възстановяването на задължителната наборна военна служба бе определена като необходима задача и трябва да бъде подкрепена с пълен консенсус от парламентарно представените политически партии, от тези, извън Народното събрание, както и от гражданските организации. Желателно е, каза ген. Стойков, по време на европейските и местните избори да се проведе и референдум за възстановяване на задължителната наборна военна служба. Посочено бе, че за Р. България най-подходящо е Въоръжените сили да бъдат комплектувани с кадрови и наборни военнослужещи. Процентното съотношение ще се определи от личния състав на декларираните формирования (Силите за развръщане) за НАТО, ЕС и ООН. Тяхното окомплектоване трябва да бъде задължително с кадрови военнослужещи (доброволен резерв), а Силите за отбрана (военновременните формирования) с кадрови и наборни военнослужещи и от кадъра, мобилизационния резерв и запас.  На катедрата са полк. Георги Петков, началник на ЦВО и полк. о.з. доц. Радослав Узунов

  Високият процент (над 20%) на некомплекта на военнослужещи в мирновременните и военновременните формирования на Въоръжените сили затруднява постигането и поддържането на необходимите отбранителни способности, посочи ген. Стойков. Той припомни, че в периода 2010-2014 год. не бяха назначени планираните 3000 резервисти, а сега срокът е удължен до 2020 год., а според Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили за 2017 год. доброволният резерв е попълнен едва на 17%. Председателят на СОСЗР беше категоричен, че въоръжени сили, окомплектовани с най-съвременно въоръжение, бойна, спомагателна и транспортна техника, трудно биха изпълнили задачите си, ако не разполагат с необходимия подготвен и мотивиран човешки ресурс за окомплектоването на 100% на мирновременните и военновременните формирования. Всичко това, посочи той, е обезпокоително не само за настоящия ръководен и команден състав на Въоръжените сили, но и за запасното войнство и цялото българско гражданство. Според него нашите съграждани, трябва да бъдат убедени и сигурни, че Въоръжените сили на Република България са окомплектовани с мотивиран и подготвен личен състав, въоръжение и бойна техника и са в готовност да изпълняват задачите си по трите мисии: отбрана; подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време.


  Министърът на отбраната г-н Каракачанов и ген. о.з. Златан Стойков слушат изказванията. Ген. о.з. Стойков чете своето изказване.

  Ръководството на СОСЗР разработи „Послания до държавните институции и гражданските организации от конференцията“. Те бяха раздадени на всички участници с предложение да бъдат разпратени до всички държавни институции и гражданските организации. Основните моменти в Посланията са: 1. Извършване до края на 2018 г. цялостен преглед на сигурността и отбраната на държавата; 2. Приемане от Народното събрание на „Дългосрочен план за развитие на Въоръжените сили – 2032”, чието изпълнение да е задължително за всички управляващи в този период; 3. Актуализирането на Закона за резерва на Въоръжените сили, който да се осъществи с привличането на генерали и офицери от запаса и резерва; 4. Преосмисляне на системата за попълване на Въоръжените сили и техния резерв с личен състав. Използване на възможностите за доброволна служба. Провеждане на референдум и връщане на задължителната наборна военна служба; 5. През 2019 г. бюджетът за отбрана да стигне до 2% от БВП. Разходването да се планира за издръжка на личния състав, текуща издръжка и капиталови разходи в съотношение 60:20:20; 6. Утвърждаване със закон мирновременната и военновременната численост на Въоръжените сили, тяхната структура и дислокация; 7. Разработване и приемане на закон за запасното войнство. (Пълният текст на Посланието е публикуван в отделна новина.)  Вицепремиерът и Министър на отбраната г-н Кр. Каракачанов произнася своето приветствие.

  В словото си министърът на отбраната изтъкна, че законопроектът за въвеждане на доброволна военна служба у нас е готов. Министърът държи на широкото обсъждане на проекта в професионалната и широката гражданска общност, което се очаква да започне в средата на октомври. Във връзка с тази идея, той е получил вече доста писма от запасни и резервисти, които подкрепят въвеждането на доброволната служба. Предвижда се въвеждане на набор от стимули за набирането на кандидати. Една част от тях са свързани и с предимство при кандидатстване за работа след изпълнение на договора. Дори има идея в сектор „Сигурност“ да се приемат тези, които са преминали доброволна военна служба. От думите на министъра стана ясно, че той не се е отказал от връщането на задължителната наборна военна служба.


  Ст-на з. Слишков се изказва. Майор Илиян Илиев, кмет на гр. Средногорово, връчва на г-н Каракачанов благодарствен адрес.

  В последвалите изказвания бяха направени различни препоръки и бяха изказани редица проблеми на запасното войнство. Полк. о.з. доц. Радослав Узунов – председател на Обл. организация на СОСЗР-Шумен представи модел за подготовка на резерва и запаса за Българската армия. Свои мнения изразиха кап. о.з. Кольо Димов – член на УС на СОСЗР, ген.лейт. о.з. Петър Илиев – председател на Сдружение „За честта на пагона“, ген.лейт. о.з. Кирил Цветков – председател на Асоциацията на Сухопътните войски, полк. о.з. Цанко Цанков – председател на клуб „199“, полк. о.з. Чавдар Борачев – председател на Асоциацията на военните разузнавачи, полк. о.з. Кирил Шакрачки – председател на Обл. организация на СОСЗР-София, полк. о.з. Костадин Ушев – председател на Обл. организация на СОСЗР-Благоевград, ст-на з. Методи Слишков – член на УС на СОСЗР, полк. о.з. доц. д-р Махаил Хралампиев – председател на Обл. организация на СОСЗР-В.Търново, майор о.з. Димитър Вълков – председател на Обл. организация на СОСЗР-Русе, ген.майор о.з. Радослав Пешлеевски, ген.майор о.з. Васил Върбанов – зам.председател на СОСЗР, полк. о.з. Чавдар Петров – председател на Националната асоциация „Сигурност“ и др. По една от препоръките министър Каракачанов говори за предстояща рекламна кампания в интерес на военната професия. Той призова и за обединение на запасното войнство.


  Контраадмирал М.Петев приветства конференцията.

  Участниците в конференцията лично бяха поздравени от заместник-кмета на Казанлък Даниела Колева, командира на ВМС контраадм. Митко Петев и командира на 68-ма бригада „Специални сили“ бр.ген. Явор Матеев. Кметът на с. Средногорово майор о.з. Илиян Илиев връчи на министъра благодарствен адрес за благотворителния концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили, на който са събрани средства за възстановяване на стенописите в тамошния храм. Храмът, за който се организира концертът, носи името „Св. Георги Победоносец“, а стенописите му, които са с повече от 140 години история, се нуждаят от спешна реставрация. Те са дело на местния зограф и съратник на Левски Петьо Ганин. Кметът се включи и в дискусията с позицията, че е задължително кметовете на населени места да имат военна подготовка.


  Бр.ген. Явор Матеев, командир 60 БрСС, приветства конференцията.

  В материала е използвана публикацията на полк. о.з. Спирдон Спирдонов в OTBRANA.COMГотов е законопроектът за доброволната военна служба

  Снимки - кап. I ранг о.з. Румен Тотев.