Пресконференция на инициативния комитет, внесъл в Народното събрание Петиция с искане за преизчисляване на пенсиите и отмяна на ограничението за максималния им размер

  • 2018-05-31
  • Автор: Полк. о.з. Спирдон Спирдонов

  Над 2 милиона пенсионери са със средна пенсия от 321 лв. и са „прага на бедността“. 55 478 пенсионери получават чувствително по-малко от отработеното. Върху тази аномалия, която е очевидна несправедливост, акцентираха днес представители на Инициативен комитет от граждански организации на пресконференция в БТА.

  В последно време в средите на българските пенсионери зрее огромно напрежение, търпението за което може да излезе извън контрол, посочи председателят на комитета генерал-майор от запаса Васил Върбанов, заместник-председател на СОСЗР. След редица експерименти в пенсионното осигуряване, посочи той, по-голямата част от пенсионерите живеят в условия на мизерия, бедност и лишения от най – необходимото за нормален живот. Над 2 млн. пенсионери са със средна пенсия от 321 лв., които са „прага на бедността“. Определено разочарование в пенсионерските среди е предизвикало и обстоятелството, че в „Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.“ не са заложени нови политики и идеи в областта на пенсионното дело, които да водят до чувствително увеличаване на пенсиите на българските граждани.

  Според участниците в гражданската инициатива една част от предприеманите мерки са козметични и са твърде далеч от кардинални решения за устойчиво и чувствително нарастване на пенсиите. Към това следва да се добави, че някои от взетите решения, като например великденските надбавки, се възприемат като дискриминационни по отношение на пенсионерите, за които те не се отнасят. Със символичното подпомагане само на част от пенсионерите се пренебрегват основни принципи на пенсионната система, каквито са принципите за справедливост и равнопоставеност.


  Несъобразяване с тези принципи е и другата крайност в решенията за пенсионната система, каза ген. Върбанов. За какво става дума? „В нарушение на Конституцията на Р. България, на закони и международни конвенции, вече много години се прилага нормата заложена в Кодекса за социално осигуряване, в съответствие с която се ограничава максималния размер на пенсиите. По силата на §6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване за така нареченият „таван“ на пенсиите, който от 01.01.2019 г. ще се прилага само за тези пенсионери, пенсионирани до 31.12.2018 г., а останалите десетки хиляди български пенсионери ще бъдат ощетени и подложени на дискриминация.”


  Още по-несправедливо е, продължи председателят на Инициативния комитет, че това ограничение засяга граждани, чиято трудова дейност е била съпроводена с голямо физическо и психическо натоварване и риск за техния живот и здраве, които поради характера на извършваната от тях работа са получавали по-високи възнаграждения и са имали по-големи отговорности. Става въпрос за миньори, летци, служители от Ръководство въздушно движение, военнослужещи, моряци, водолази, енергетици, химици, служители от службите за сигурност, от правораздавателните и правозащитните органи, учени, инженери и др. Като пенсионери, тези граждани сега понасят последствията от своята напрегната трудова дейност. Мнозина от тях си отидоха огорчени твърде рано от този свят и не дочакаха отпадането на тавана на пенсиите.

  В изпълнение на конституционната повеля, че „Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси“, на 21. 02. 2018 г., в съответствие със „Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“, на събрание на пенсионери, посочи ген. Върбанов, подехме „гражданска инициатива“ да излезем с предложение до компетентните държавни власти за премахване на ограничението върху максималния размер на пенсиите.

  Избраният Инициативен комитет е организирал изпълнението на всички законови процедури. Подготвил е Петиция и организирал в цялата страна Подписка с над 5000 подписа в нейна подкрепа. Подписката показва, че в нея участват граждани с различни възрасти и професии.

  Наред с това, за да не бъдат манипулирани и противопоставяни пенсионерите на бедни и богати, 19 граждански организации с нестопанска цел обединили усилията си в обща декларация със справедливите искания на своите членове за чувствително повишаване на пенсиите и на социалния статус на пенсионерите, с която предлагат:

  1. От 01. 07. 2019г. да се индексират всички пенсии за осигурителен стаж и възраст с механизма за преизчисляване на основата на средния осигурителен доход за предходната календарна година с отчитане на средногодишната инфлация за 2016 и 2017 година.

  2. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (ОСВ), от 01. 01. 2019 г. да възлезе на 55% от минималната работна заплата, установена за същата година.

  3. Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука, професионална болест или военна инвалидност, да се определят след актуализиране на нормативната и поднормативната уредба свързана със социалното осигуряване, здравеопазването, медицинската експертиза и оценката на работоспособността на хората с увреждания и да са обвързани с размера на социалната пенсия за старост в съотношение от 100% до 160% за различните пенсии.

  4. Да се отмени §6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, тъй като тази норма е в нарушение на принципите на равнопоставеност и справедливост, и по своята същност налага дискриминация по отношение на част от българските пенсионери.

  5. Да се приеме закон за възрастните хора, които съставляват над 30% от населението на България.

  Тези наши искания са реалистични, изпълними и крайно наложителни, смятат инициаторите. Според тях държавата разполага с източници и неизползвани резерви за осигуряване на необходимия финансов ресурс за поетапно и чувствително повишаване на пенсиите на българските пенсионери, които заслужават достоен живот и спокойни старини.

  Петицията заедно с Подписката и Декларацията на гражданските организации са внесени в Народното събрание, Президентството, Министерския съвет и при Омбудсмана на Р България.

  С Петицията, Подписката и Декларацията, бе категоричен ген. Върбанов, искаме да покажем, че повече не могат да ни считат само като един обикновен електорат, който може да бъде манипулиран и разделян на противопоставящи се една на друга групи, а като гражданско общество, от граждани с чест и достойнство, които открито заявяват своята гражданска позиция.


  За тежкото положение на хората от третата възраст говори Валентина Николова – председател на Съюз на пенсионерите – 2004, а нарушаването на Конституцията при определянето на „таван” на пенсиите обоснова юристката Светла Гергинова.

  В пресконференцията участваха представители на 19-те неправителствени организации, които подкрепят инициативата. Подписалите декларацията са Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва: ген. о.з. Златан Стойков, Съюз на пенсионерите – 2004: г-жа Валентина Николова, Съюз на ветераните от войните в България: доц. д-р Иван Сечанов, Съюз на военно-инвалидите и военнопострадалите: мл.лейт о.з инж. Петър Велчев, Съюз на възпитаниците на военните на Негово Величество училища, ШЗО и РВГ: к.д.п. Атанас Илев, Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната: полк. о.з Иван Иванов, Национално сдружение на клубовете на запасното войнство “За честта на пагона“: ген.лейт. о.з. Петър Илиев, Съюз на летците ветерани в България: г-н Димитър Антонов, Съюз на ветераните от БГА: полк. о.з. Иван Петков, Български червен кръст: академик Христо Григоров, Съюз на миньорите пенсионери от въгледобива: г-н Тодор Костов, Конфедерация за социална защита на пенсионерите в България: ген.майор о.з. Стоимен Стоименов, Българска Авиационна Асоциация: полк. о.з. Ангел Георгиев, Съюз на ветераните от РВД: г-н Добри Николов, Неформална организация за България без дискриминация: г-н Димитър Чокоев, Фондация „Български Военновъздушни сили“: бр.ген. о.з. Спас Спасов, Български общонароден съюз “Бойна дружба“: полк. о.р. Явор Генов, Асоциация на възпитаниците на Морско училище-секция София: вицеадм. о.з. Минко Кавалджиев, Българска асоциация на пенсионерите- обединени: инж. Костадин Недев.