Състоя се отчетното събрание на ЦС на СОСЗР

  • 2018-04-14
  • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

       Днес, 14 април 2018 год., се състоя отчетното събрание на Централния съвет на СОСЗР. Присъстваха повечето членове на съвета, повечето от не успелите да дойдат по лични причини изпратиха свои заместници. Присъстваха и членовете на ЦКК, председателят на сдружение „Българско войнство-21“ полк. о.з. Яни Янев, гл.редактор на изданията на Съюза полк. о.з. Спирдон Спирдонов, кап. I ранг о.з. Румен Тотев, секретар на председателя и полк. о.з. Добри Добрев, секретар на Столичния съвет.

      Събранието бе открито от председателя на Съюза ген. о.з. Златан Стойков. Той прикани да почетем паметта на напусналите ни завинаги над 2600 наши членове с едно минутно мълчание. След това предложи събранието да премине по изпратения дневен ред, което бе прието единодушно. След това предложи за икономия на времето да не бъдат четени докладите, предварително изпратени за запознаване до всички членове на ЦС. И това предложение бе прието единодушно.

      В резултат на обсъжданията, които протекоха с голяма активност, бяха предложени различни допълнения и конкретизирани някои допълнителни решения. В края полк. о.з. Павел Станев, гл.секретар на Съюза, прочете подготвените от ръководството проекто-решения.

      Всички предложения бяха гласувани и заедно с проекто-решенията бяха приети. Подробен протокол от събранието заедно с приетите решения ще бъде изпратени до членовете на ЦС. Тук сега ще обявя само едно от приетите решения: Приема се за колективен член на СОСЗР сдружението „Асоциация на комуникационни и информационни специалисти“ (АКИС) с председател бр.ген. Бойко Симитчиев.

   

  кап. I ранг о.з. Румен Тотев

  Сними - полк. оз. Спирдон Спирдонов